header image
 

Věrouka CASD

Čemu adventiské věří? 28 tezí víry.

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (Bible, 2. List Timoteovi 3:16). 66 knih Starého a Nového zákona v Bibli lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí, jak mohou navázat vztah s Bohem. Odhaluje smysl života, radí jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví.

Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení Písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje k plnějšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo v Bibli.

1. Písmo svaté
Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží slovo v Bibli. Je dáno Boží inspirací prostřednictvím svatých Božích lidí, kteří mluvili a psali pod vlivem Ducha svatého. V tomto slově Bůh svěřil člověku poznání nezbytné ke spasení. Písmo je neomylné zjevení Boží vůle. Je měřítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, autoritativním základem učení a spolehlivým záznamem Božích činů v dějinách. (Bible, 2. List Petrův 1:20-21; Bible, 2. List Timoteovi 3:16-17; Bible, Žalm 119:105; Bible, Přísloví 30:5-6; Bible, Izajáš 8:20; Bible, Evangelium podle Jana 17:17; Bible, 1. List Tesalonickým 2:13; Bible, List Židům 4:12)

2. Trojjediný Bůh
Bůh je jeden: Otec, Syn a Duch svatý; jednota tří osob od věčnosti. Bůh je nesmrtelný, všemohoucí, vševědoucí, svrchovaný a všudypřítomný. Je nekonečný a přesahuje lidské chápání. Přesto však je znám prostřednictvím svého zjevení. Patří mu věčná úcta, sláva i služba všeho tvorstva. (Bible, 5. Mojžíšova 6:4; Bible, Evangelium podle Matouše 28:19; Bible, 2. List Korinstkým 13:13; Bible, List Efezským 4:4-6; Bible, 1. List Petrův 1:2; Bible, 1. List Timoteovi 1:17; Bible, Zjevení 14:7)

3. Otec
Bůh, věčný Otec, je Stvořitel, Původce, Udržovatel a svrchovaný Vládce celého stvoření. Je spravedlivý a svatý, milosrdný a milostivý, dlouhoshovívající a hojný v neochvějné lásce a věrnosti. Moc a vlastnosti projevené v Synu a v Duchu svatém jsou rovněž zjevením Otce. (Bible, 1. Mojžíšova 1:1; Bible, Zjevení 4:11; Bible, 1. List Korinstkým 15:28; Bible, Evangelium podle Jana 3:16; Bible, 1. List Janův 4:8; Bible, 1. List Timoteovi 1:17; Bible, 2. Mojžíšova 34:6-7; Bible, Evangelium podle Jana 14:9)

4. Syn
Bůh, věčný Syn, se stal člověkem v Ježíši Kristu. Skrze něj byly stvořeny všechny věci, zjeven Boží charakter, uskutečnilo se spasení lidstva a svět je jím souzen. Věčný pravý Bůh se v Ježíši Kristu stal také pravým člověkem. Počat z Ducha svatého, narodil se z Marie, panny. Žil a byl pokoušen jako člověk, a přesto byl dokonalým ztělesněním Boží spravedlnosti a lásky. Svými zázraky projevil Boží moc a prokázal, že je Boží zaslíbený Mesiáš. Dobrovolně trpěl a místo nás zemřel na kříži za naše hříchy. Vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a slouží v nebeské svatyni v náš prospěch. Znovu přijde v slávě, aby provždy vysvobodil svůj lid a obnovil všechny věci. (Bible, Evangelium podle Jana 1:1-3.14; 5:22; Bible, List Koloským 1:15-19; Bible, Evangelium podle Jana 10:30; 14:9; Bible, List Římanům 6:23; Bible, 2. List Korinstkým 5:17-19; Bible, Evangelium podle Lukáše 1:35; Bible, List Filipským 2:5-11; Bible, List Židům 2:9-18; Bible, 1. List Korinstkým 15:3-4; Bible, List Židům 8:1-2; Bible, Evangelium podle Jana 14:1-3)

5. Duch svatý
Bůh, věčný Duch, spolupůsobil s Otcem a Synem při stvoření, vtělení a vykoupení. Inspiroval pisatele Bible. Naplňoval Kristův život mocí. Zve a přesvědčuje lidi. Ty, kteří ho poslechnou, obnovuje a proměňuje k Božímu obrazu. Poslán Otcem a Synem, aby byl vždy s Božími dětmi, obdarovává církev duchovními dary, zmocňuje ji k vydávání svědectví o Kristu a v souladu s Písmem ji uvádí do veškeré pravdy. (Bible, 1. Mojžíšova 1:1-2; Bible, Evangelium podle Lukáše 1:35; Bible, 2. List Petrův 1:21; Bible, Evangelium podle Lukáše 4:18; Bible, Skutky apoštolů 10:38; Bible, 2. List Korinstkým 3:18; Bible, List Efezským 4:11-12; Bible, Skutky apoštolů 1:8; Bible, Evangelium podle Jana 14:16-18.26; 15:26.27; 16:7-13)

6. Stvoření
Bůh je Stvořitel všeho a v Písmu podal spolehlivou zprávu o své stvořitelské činnosti. V šesti dnech Pán stvořil nebe i zemi i všechno pozemské tvorstvo a odpočinul sedmého dne onoho prvního týdne. Tak ustanovil sobotu jako trvalý památník svého dokončeného stvořitelského díla. První muž a žena byli učiněni k Božímu obrazu jako vrcholné dílo stvoření. Obdrželi vládu nad světem a zodpovědnost pečovat o něj. Svět byl po dokončeném stvoření velmi dobrý a zvěstoval Boží slávu. (Bible, 1. Mojžíšova 1,2; Bible, 2.Mojžíšova 20:8-11; Bible, Žalm 19:2-7; 33:6.9; 104; Bible, List Židům 11:3)

7. Přirozenost člověka
Muž a žena byli stvořeni k Božímu obrazu, vybaveni individualitou a schopností svobodně myslet a jednat. I když byli stvořeni jako svobodné bytosti, jsou závislí na Bohu životem, dýcháním a vším ostatním. Každý člověk je nedělitelnou jednotou tělesných, duchovních a duševních projevů. Když naši první rodiče neuposlechli Boha, popřeli svou závislost na něm, a ztratili tím své vznešené postavení pod Boží vládou. Boží obraz v nich byl porušen, a oni se stali kořistí smrti. Jejich potomci dědí tuto padlou přirozenost s jejími následky, rodí se se slabostmi a náklonnostmi ke zlému. Bůh však v Kristu smířil svět se sebou a svým Duchem obnovuje ve smrtelných lidech činících pokání obraz jejich Tvůrce. Stvořeni k Boží slávě jsou povoláni milovat Boha, milovat se navzájem a starat se o své životní prostředí. (Bible, 1. Mojžíšova 1:26-28; 2:7; Bible, Žalm 8:4-8; Bible, Skutky apoštolů 17:24-28; Bible, 1. Mojžíšova 3; Bible, Žalm 51:7; Bible, List Římanům 5:12-17; Bible, 2. List Korintským 5:19-20; Bible, Žalm 51:12; Bible, 1. List Janův 4:7-8.11.20; Bible, 1. Mojžíšova 2,15)

1 2 3 4

Leave a Reply

Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.