header image
 
 

Věrouka CASD

22. Křesťanský způsob života
Jsme povoláni, abychom žili zbožně, smýšleli, cítili a jednali v souladu se zásadami Písma. Aby Duch svatý v nás mohl utvářet charakter našeho Pána, účastníme se jen toho, co podporuje křesťanskou čistotu, zdraví a radost ze života. To znamená, že i naše zábavy a činnost ve volném čase se řídí normami křesťanského vkusu a krásy. Při veškerém respektování kulturních odlišností má být náš oděv jednoduchý, skromný a čistý, jak se sluší na lidi, jejichž krása nespočívá v zevnějších ozdobách, ale v ozdobě šlechetného a tichého ducha. To znamená, že se máme rozumně starat o své tělo jako o chrám Ducha svatého. Kromě přiměřeného pohybu a odpočinku máme dodávat tělu nejzdravější stravu, jakou můžeme připravit, a zdržovat se těch pokrmů, které Písmo označuje za nečisté. Alkoholické nápoje, tabák, nezodpovědné užívání drog a narkotik škodí našemu tělu; proto je nemáme užívat. Místo toho se máme zapojit do všeho, co naši mysl i tělo podřizuje Kristu, který má zájem o naše zdraví, radost a štěstí. (Bible, List Římanům 12:1-2; Bible, 1. List Janův 2:6; Bible, List Efezským 5:1-21; Bible, List Filipským 4:8; 2. Bible, List Korintským 10:5; 6:14-7,1; Bible, 1. List Petrův 3:1-4; Bible, 1. List Korintským 6:19.20; 10:31; Bible, 3. Mojžíšova 11:1-47; Bible, 3. List Janův 2)

23. Manželství a rodina
Manželství ustanovil Bůh v ráji a Pán Ježíš je potvrdil jako celoživotní spojení muže a ženy ve společenství lásky. Manželský slib činí křesťan jak Bohu, tak i svému životnímu partnerovi. Do křesťanského manželství by měli vstupovat jen lidé stejného vyznání. Vzájemná láska, úcta, respekt a zodpovědnost jsou pojivem tohoto svazku, který má zrcadlit lásku, svatost, důvěru a trvalost vztahu mezi Kristem a jeho církví. O rozvodu Ježíš Kristus učil, že ten, kdo se rozvádí (s výjimkou smilstva partnera) a uzavírá nový manželský svazek, dopouští se cizoložství. I když některé rodinné svazky nejsou ideální, manželé, kteří se v Kristu odevzdávají jeden druhému, mohou pod vlivem Ducha svatého a církve dosáhnout jednoty lásky. Bůh žehná rodině a chce, aby si její členové vzájemně pomáhali k úplné zralosti. Rodiče mají vést své děti, aby milovaly a poslouchaly Boha. Svým příkladem a slovy je mají učit, že Kristus je laskavý, vždy vlídný a starostlivý vychovatel, který si přeje, aby se staly údy jeho těla, členy Boží rodiny. Upevňování soudržnosti rodiny je jedním z cílů poselství evangelia pro poslední dobu. (Bible 1. Mojžíšova 2:18-25; Bible, Evangelium podle Matouše 19:3-9; Bible, Evangelium podle Jana 2:1-11; Bible, 2. List Korintským 6:14; Bible, List Efezským 5:21-33; Bible, Evangelium podle Matouše 5:31-32; Bible, Evangelium podle Marka 10:11-12; Bible, Evangelium podle Lukáše 16:18; Bible, 1. List Korintským 7:10.11; Bible, 2. Mojžíšova 20:12; Bible, List Efezským 6:1-4; Bible, 5. Mojžíšova 6:5-9; Bible, Přísloví 22:6; Bible, Malachiáš 4:5-6)

24. Kristova služba v nebeské svatyni
V nebi je svatyně, pravý svatostánek, jehož stavitelem je Pán, a ne člověk. V něm Kristus slouží v náš prospěch, zpřístupňuje věřícím požehnání své smiřující oběti, přinesené jednou provždy na kříži. Kristus byl uveden do úřadu jako náš slavný Velekněz a svou prostřednickou službu začal po svém nanebevstoupení. Roku 1844, na konci prorockého období 2300 dnů (let) přešel k druhé a závěrečné fázi své usmiřující služby. Je to dílo vyšetřujícího soudu, který je součástí závěrečného odstraňování veškerého hříchu. Předobrazem této skutečnosti bylo očisťování starodávné židovské svatyně v Den smíření. V předobrazné službě byla svatyně očištěna krví obětí zvířat, ale nebeské skutečnosti se očišťují dokonalou obětí Ježíšovy krve. Vyšetřující soud odhaluje nebeským bytostem, kdo z mrtvých zesnul v Kristu, a proto je v něm uznán hodným mít podíl na prvém vzkříšení. Tento soud také ukazuje, kdo z živých zůstává v Kristu, zachovává Boží přikázání a víru Ježíše Krista a je v něm připraven k vstupu do věčného království. Tento soud obhajuje Boží spravedlnost, zachraňující ty, kteří věří v Ježíše Krista. Prohlašuje, že lidé, kteří zůstali Bohu věrní, obdrží království. Dovršení Kristovy služby v nebeské svatyni bude pro lidi před druhým adventem znamenat ukončení doby milosti. (Bible, List Židům 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16-17; Bible, Daniel 7:9-27; 8:13-14; 9:24-27; Bible, 4. Mojžíšova 14:34; Bible, Ezechiel 4:6; Bible, 3. Mojžíšova 16; Bible, Zjevení 14:6-7; 20:12; 14:12; 22:12)

25. Druhý příchod Ježíše Krista
Druhý příchod Ježíše Krista je křesťanskou nadějí církve, slavným vyvrcholením evangelia. Spasitelův příchod bude doslovný, osobní, viditelný a celosvětový. Při Kristově návratu spravedliví mrtví budou vzkříšeni a spolu se spravedlivými živými budou oslaveni a vzati do nebe, avšak nespravedliví zemřou. Naplnění většiny proroctví a současný stav světa naznačují, že Kristův příchod je blízko. Bůh nám nezjevil čas této události, ale nabádá nás, abychom byli připraveni. (Bible, List Titovi 2:13; Bible, List Židům 9:28; Bible, Evangelium podle Jana 14:1-3; Bible, Skutky apoštolů 1:9-11; Bible, Evangelium podle Matouše 24:14; Bible, Zjevení 1:7; Bible, Evangelium podle Matouše 24:43-44; Bible, 1. List Tesalonickým 4:13-18; Bible, 1. List Korintským 15:51-54; Bible, 2. List Tesalonickým 1:7-10; 2:8; Bible, Zjevení 14:14-20; 19:11-21; Bible, Evangelium podle Matouše 24; Bible, Evangelium podle Marka 13; Bible, Evangelium podle Lukáše 21; Bible, 2. List Timoteovi 3:1-5; Bible, 1. List Tesalonickým 5:1-6)

26. Smrt a vzkříšení
Důsledkem hříchu je smrt. Avšak Bůh, který jediný je nesmrtelný, dá věčný život svým vykoupeným. Až do dne příchodu Páně je smrt pro všechny lidi stavem nevědomí. Až se zjeví Kristus, který je naším životem, vzkříšení spravedliví a živí spravedliví budou oslaveni a uchváceni vstříc svému Pánu. Druhé vzkříšení, vzkříšení nespravedlivých, bude o tisíc let později. (Bible, List Římanům 6:23; Bible, 1. List Timoteovi 6:15-16; Bible, Kazatel 9:5-6; Bible, Žalm 146:3-4; Bible, Evangelium podle Jana 11:11-14; Bible, List Koloským 3:4; Bible, 1. List Korintským 15:51-54; Bible, 1. List Tesalonickým 4:13-17; Bible, Evangelium podle Jana 5:28.29; Bible, Zjevení 20:1-10)

27. Tisíciletí a konec hříchu
Milénium znamená tisíciletou vládu Ježíše Krista s jeho svatými v nebi v době mezi prvním a druhým vzkříšením. V této době budou bezbožní mrtví souzeni; země bude úplně pustá, bez živých lidí, obývat ji bude satan a jeho andělé. Na konci tohoto období Kristus se svými svatými i se svatým městem sestoupí z nebe na zem. Tehdy budou vzkříšeni nespravedliví mrtví, kteří spolu se satanem a jeho anděly obklíčí Boží město; avšak oheň od Boha je spálí a očistí zemi. Takto bude vesmír navěky zbaven hříchu a hříšníků. (Bible, Zjevení 20; Bible, 1. List Korintským 6:2-3; Bible, Jeremijáš 4:23-26; Bible, Zjevení 21:1-5; Bible, Malachiáš 4:1; Bible, Ezechiel 28:18-19)

28. Nová země
Na nové zemi, kde přebývá spravedlnost, Bůh poskytne vykoupeným trvalý domov, dokonalé prostředí pro věčný život, lásku, radost a vzdělávání ve své přítomnosti. Bůh sám tam bude přebývat se svým lidem a utrpení ani smrt tam už nebude. Velký spor skončí a hříchu již nebude. Všechno živé a neživé bude zvěstovat, že Bůh je láska. A Bůh bude Bible, vládnout na věky. (Bible, 2. List Petrův 3:13; Bible, Izajáš 35; 65:17-25; Bible, Evangelium podle Matouše 5:5; Bible, Zjevení 21:1-7; 22:1-5; 11:15 )

1 2 3 4

Zanech odpověď

K přidání komentáře musíš být přihlášen.