header image
 
 

Věrouka CASD

8. Velký spor
Celé lidstvo je vtaženo do velkého sporu mezi Kristem a satanem, v němž jde o Boží charakter, Boží zákon a Boží svrchovanou vládu nad vesmírem. Tento spor začal v nebi, když jedna ze stvořených bytostí, obdařená možností volby, se začala povyšovat. Stala se satanem, Božím odpůrcem, který do odboje strhl část andělů. Svedl Adama a Evu do hříchu, a tím uvedl ducha vzpoury na naši zemi. Hřích znetvořil Boží obraz v lidech, narušil pořádek ve stvořeném světě a zapříčinil zkázu celé země potopou. Celé tvorstvo pozoruje náš svět, který se stal jevištěm vesmírného sporu, na jehož konci bude Bůh lásky obhájen. Na pomoc v tomto sporu posílá Kristus svému lidu Ducha svatého a věrné anděly, kteří mají věřící vést, chránit a podporovat na cestě spasení. (Bible, Zjevení 12:4-9; Bible, Izajáš 14:12-14; Bible, Ezechiel 28:12-18; Bible, 1. Mojžíšova 3; Bible, 1. Mojžíšova 6-8; Bible, 2. List Petrův 3:6; Bible, List Římanům 1:19-32; 5:12-21; 8:19-22; Bible, List Židům 1:14; Bible, 1. List Korintským 4:9)

9. Kristův život, smrt a zmrtvýchvstání
Jediný smiřující prostředek za lidský hřích Bůh poskytl v Kristově životě dokonalé poslušnosti Boží vůle, v jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Ti, kteří vírou přijímají toto smíření, mohou mít věčný život a celé tvorstvo může lépe chápat nekonečnou a svatou lásku Stvořitele. Toto dokonalé smíření obhajuje spravedlnost Božího zákona a milostivost Božího charakteru, protože odsuzuje náš hřích a poskytuje nám odpuštění. Kristova smrt je zástupná a očisťující, smiřující a proměňující. Kristovo zmrtvýchvstání zvěstuje Boží vítězství nad mocnostmi zla a těm, kteří smíření přijímají, zaručuje konečné vítězství nad hříchem a smrtí. Vyhlašuje vládu Ježíše Krista, před kterým se skloní každé koleno na nebi i na zemi. (Bible, Evangelium podle Jana 3:16; Bible, Izajáš 53; Bible, 1. List Petrův 2:21-22; Bible, 1. List Korintským 15:3-4.20-22; Bible, 2. List Korintským 5:14-15.19-21; Bible, List Římanům 1:4; 3:25; 4:25; 8:3-4; Bible, 1. List Janův 2:2; 4:10; Bible, List Koloským 2:15; Bible, List Filipským 2:6-11)

10. Zkušenost spasení
Z nekonečné lásky a milosrdenství Bůh kvůli nám ztotožnil s hříchem Krista, který hřích nepoznal, abychom se v něm směli stát před Bohem spravedlivými. Pod vlivem Ducha svatého si uvědomujeme svou ubohost, uznáváme svou hříšnost, litujeme svých přestoupení a věříme v Ježíše jako Pána a Krista, jako zástupce i vzor. Tato víra, která přijímá spasení, vzniká působením Boží moci prostřednictvím Písma a je darem Boží milosti. Skrze Krista jsme ospravedlněni, přijati za Boží syny a Boží dcery a vysvobozeni z nadvlády hříchu. Skrze Ducha jsme znovuzrozeni a posvěceni. Duch obnovuje naši mysl, do našeho srdce vpisuje Boží zákon lásky a dává nám moc žít svatým životem. Zůstáváme-li v něm, stáváme se účastníky Božské přirozenosti a máme jistotu spasení nyní i na soudu. (Bible, 2. List Korintským 5:17-21; Bible, Evangelium podle Jana 3:16; Bible, List Galatským 1:4; 4:4-7; Bible, List Titův 3:3-7; Bible, Evangelium podle Jana 16:8; Bible, List Galatským 3:13-14; Bible, 1. List Petrův 2:21-22; Bible, List Římanům 10:17; Bible, Evangelium podle Lukáše 17:5; Bible, Evangelium podle Marka 9:23-24; Bible, List Efezským 2:5-10; Bible, List Římanům 3:21-22; Bible, List Římanům 6; Bible, List Koloským 1:13-14; Bible, List Římanům 8:14-17; Bible, List Galatským 3:26; Bible, Evangelium podle Jana 3:3-8; Bible, 1. List Petrův 1:23; Bible, List Římanům 12:2; Bible, List Židům 8:7-12; Bible, Ezechiel 36:25-27; Bible, 2. List Petrův 1:3-4; Bible, List Římanům 8:1-4; 5:6-10)

11. Růst v Kristu
Svojí smrtí na kříži Ježíš zvítězil nad mocnostmi zla. Jako ten, kdo během své pozemské služby přemáhal démony, zlomil jejich moc a zpečetil jejich konečný osud. V Ježíšově vítězství spočívá i naše vítězství nad mocnostmi zla, které se nás pokouší stále ovládat, i když s Kristem žijeme v pokoji, v radosti a v jistotě jeho lásky. Nyní nás posiluje Duch svatý, který v nás přebývá. Trvalé odevzdávání Ježíši jako Pánu a Spasiteli nás osvobozuje od břemen minulých hříchů. Nežijeme už v temnotách, ve strachu ze zlých mocností, v nevědomosti a bezsmyslnosti dřívějšího života. Ježíš, který nás vysvobodil, nás povolává, abychom neustále rostli v podobu jeho povahy, abychom s ním denně udržovali spojení v modlitbách, abychom se sytili jeho Slovem, abychom hluboce uvažovali o jeho Slovu a o jeho mocné péči, abychom ho chválili písněmi při společných bohoslužbách a abychom se zapojili do misijního úkolu svěřeného církvi. Když se budeme věnovat službě lásky těm, kdo žijí kolem nás a budeme svědky o Jeho spasení, jeho neustálá přítomnost skrze Ducha svatého promění každý okamžik a každý úkol v duchovní zážitek. (Bible, Žalm 1:1-2; 23:4; 77:11-12; Bible, List Koloským 1:13-14; 2:6.14-15; Bible, Evangelium podle Lukáše 10:17-20; Bible, List Efezským 5:19-20; 6:12-18; Bible, 1. List Tesalonickým 5:23; Bible, 2. List Petrův 2:9; 3:18; Bible, 2. List Korintským 3:17-18; Bible, List Filipským 3:7-14; Bible, 1. List Tesalonickým 5:16-18; Bible, Evangelium podle Matouše 20:25-28; Bible, Evangelium podle Jana 20:21; Bible, List Galatským 5.22-25; Bible, List Římanům 8:38-39; Bible, 1. List Janův 4:4; List Židům 10:25)

12. Církev
Církev je společenství věřících, kteří vyznávají Ježíše jako Pána a Spasitele. V návaznosti na starozákonní Boží lid jsme povoláni ze světa k společné bohoslužbě, k vzájemnému společenství, k vzdělávání se v Božím slově, k slavení večeře Páně, k službě všem lidem a k světoširému zvěstování evangelia. Církev přijímá svou autoritu od Krista, vtěleného Slova, a z Písma, psaného slova. Církev je Boží rodina; její členové, které Bůh přijal za své děti, žijí na základě nové smlouvy. Církev je společenství víry, Kristovo tělo, jehož hlavou je sám Ježíš Kristus. Církev je nevěsta, za kterou Kristus zemřel, aby ji mohl posvětit a očistit. Až se vrátí jako Vítěz, budou před něj postaveni věrní všech věků, které vykoupil svou krví, bude to slavná církev bez vady a vrásky, svatá a bez úhony. (Bible, 1. Mojžíšova 12:3; Bible, Skutky apoštolů 7:38; Bible, List Efezským 4:11-15; 3:8-11; Bible, Evangelium podle Matouše 28:19-20; 16:13-20; 18:18; Bible, List Efezským 2:19-22; 1:22-23; 5:23-27; Bible, List Koloským 1:17-18)

13. Věrný zůstatek a jeho poslání
Univerzální církev tvoří všichni ti, kteří skutečně věří v Krista. V posledních dnech, v čase rozsáhlého odpadnutí, je ostatek církve povolán zachovávat Boží přikázání a víru Ježíšovu. Tento ostatek oznamuje příchod hodiny soudu, zvěstuje, že spasení je možné jen v Ježíši Kristu a hlásá blízkost jeho druhého příchodu. Toto zvěstování symbolizují tři andělé ze 14. kapitoly knihy Zjevení. Současně probíhá v nebi soud a na zemi je jeho výsledkem pokání a náprava. Každý věřící je povolán k osobní účasti na tomto světoširém svědectví. (Bible, Zjevení 12:17; 14:6-12; 18:1-4; Bible, 2. List Korintským 5:10; Bible, List Judův 3:14; Bible, 1. List Petrův 1,16-19; Bible, 2. List Petrův 3,10-14; Bible, Zjevení 21:1-14)

14. Jednota Kristova těla
Církev je jedno tělo s mnoha údy, které Bůh povolává z každého národa, pokolení, jazyku a lidu. V Kristu jsme nové stvoření. Nesmí nás dělit rasové, kulturní, vzdělanostní a národnostní rozdíly nebo rozdíly mezi urozenými a nízkými, bohatými a chudými, mezi mužem a ženou. Všichni jsme si rovni v Kristu, který nás jedním Duchem spojil se sebou a jednoho s druhým; nestranně a bez výhrad si máme navzájem sloužit. Díky zjevení Ježíše Krista v Písmu máme podíl na stejné víře a naději a hlásáme všem jednotné svědectví. Tato jednota má svůj zdroj v jednotě trojjediného Boha, který nás přijal za své děti. (Bible, List Římanům 12:4-5; Bible, 1. List Korintským 12:12-14; Bible, Evangelium podle Matouše 28:19-20; Bible, Žalm 133:1; Bible, 2. List Korintským 5:16-17; Bible, Skutky apoštolů 17:26-27; Bible, List Galatským 3:27.29; Bible, List Koloským 3:10-15; Bible, List Efezským 4:14-16; 4:1-6; Evangelium podle Jana 17:20-23)

1 2 3 4

Zanech odpověď

K přidání komentáře musíš být přihlášen.